In gesprek met Tina Van Lierde

  • 22 april 2020

Het Horizon2020-project SURE2050 wil het publiek patrimonium toekomstbestendig maken. Dit doen ze met veel aandacht voor energetische renovaties. Ze richten zich hierbij zowel tot Vlaamse gemeenten als Vlaamse overheidsinstanties voor de opmaak van een strategisch vastgoedplan. Dit is complementair met acties van BE REEL! voor de residentiële sector, waaruit gemeenten voordeel kunnen halen om zowel het eigen patrimonium als de residentiële woningen in hun gemeente aan te pakken. Een perfecte aanleiding om wat meer te leren over SURE2050. Een interview met projectcoördinator Tina Van Lierde.

TinaTina Van Lierde, 41 lentes jong, is projectleider van SURE2050. Na haar opleidingen toegepaste economische wetenschappen (KULeuven) en internationale politiek (UCL) startte ze bij valipac. Een bedrijf dat verpakkingsafval recycleert. Daarna werkte ze het grootste deel van haar loopbaan in projectmanagement en businessanalyse bij onder andere Accenture, IKEA en AB Inbev. Tegenwoordig doet ze iets wat beter aansluit bij haar interesse in natuur, duurzaamheid en alternatieve economische modellen. Ze mocht aan de slag gaan als projectleider energie-efficiëntie bij het Vlaams Energiebedrijf (VEB), coördinerende partner van SURE2050.

 

Wat houdt uw functie bij VEB juist in? Heeft u naast het SURE2050 project nog andere projecten binnen de organisatie?

“De functie projectleider energie-efficiëntie heeft een gevarieerde inhoud. Naast SURE2050, ben ik ook projectleider van het PIO windproject (PIO= programma innovatieve overheidsopdrachten).

Met dat project willen we via pilootprojecten aantonen hoe publieke entiteiten door eigen energieproductie via kleine en middelgrote windturbines de energietransitie mee kunnen versnellen. Daarnaast werk ik ook op specifieke projecten voor klanten van het VEB en ondersteun ik een aantal interne IT-projecten die onze interne werking verbeteren.”

SURE2050

Wat houdt de opdracht van het Vlaams Energiebedrijf in?

"De algemene opdracht van het VEB is aankopen rond energie en energie-efficiëntie faciliteren voor de publieke sector en projecten hierrond ondersteunen. SURE2050 is zo’n project. VEB is projectcoördinator, wat betekent dat het verantwoordelijk is voor het algemene projectmanagement. Daarnaast is VEB verantwoordelijk voor een aantal specifieke werkpakketten binnen het project zoals communicatie van de projectresultaten, evaluatie, aanbevelingen naar het beleid toe en een SURE2050-platform om de resultaten op te volgen. Voor dat laatste willen we samenwerken met BE REEL!

De sterkte van het project is de goede aanvullende samenwerking tussen de verschillende consortiumpartners

Ten slotte doet VEB ook projectcoaching van de deelnemers, samen met de andere consortiumpartners. De sterkte van het project is vooral de goede samenwerking tussen de verschillende consortiumpartners, die elkaar aanvullen. Dat partnerschap bestaat, uit de Vlaamse provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en hun steunpunten duurzaam bouwen, provincie Limburg en DuboLimburg, provincie West-Vlaanderen en Acasus, KampC, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf, Factor4 en VEB. Ook VVSG sloot recent aan als partner.."

Hoe ziet het project SURE2050 eruit?

“We zijn gestart in mei 2019 en eindigen in oktober 2022. We hebben een budget van 1,2 miljoen euro waarmee we de opleidingen en coaching van deelnemers financieren. Ons hoofddoel is om samen met de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse overheid het publieke patrimonium klimaatneutraler en duurzamer te maken. Hierbij zetten we vooral in op organisatorische verbeteringen, coaching om een coherent strategisch vastgoedplan te kunnen uitwerken binnen een langetermijnvisie en tot slot zetten we in op het voorbereiden van concrete investeringsprojecten en gepaste aanbestedingen  voor energetische renovatie van de gebouwen en hernieuwbare energie."

Jullie werken ook samen met BE REEL!. Kunt u uitleggen wat die samenwerking precies inhoudt en wat volgens u de voordelen hiervan zijn?

“BE REEL! gaat voor dezelfde doelstelling als SURE2050, maar waar wij de focus leggen op het eigen patrimonium, gaan jullie voor de residentiële sector. We willen graag samenwerken voor de communicatie naar gemeenten door onder andere een platform uit te werken waar gemeenten en de Vlaamse Overheid hun langetermijnstrategieën kunnen opvolgen. We hebben immers hetzelfde doelpubliek. Als leerplatform voor onze deelnemers maken we ook gebruik van het leerplatform van BE REEL, wat het eenvoudiger maakt voor deelnemers aan beide projecten. Het grote voordeel is dat het voor ons, naast een betere en meer efficiënte besteding van Europese middelen, zeer interessant is om de continuïteit en disseminatie van SURE2050 ook na afloop van ons project verder te kunnen zetten. Voor de gemeenten betekent onze samenwerking nog meer aanvullende projecten die hen ondersteunen in hun energetische uitdaging.

We zien ook een uitbreidingsmogelijkheid in de samenwerking rond de verspreiding en evaluatie van de projectresultaten en aanbevelingen naar het beleid. Het is belangrijk dat dit coherent gebeurt zodat de aanbevelingen meer impact hebben.”

 OPINIEVRAGEN

Stel: u mag als beleidsmaker 1 beleidsmaatregel wijzigen/opstellen om uw doelstellingen te helpen bereiken. Welke kiest u en waarom kiest u die?

“Ik zou een belasting op koolstof instellen, zodat een juiste prijszetting gebeurt van vervuilende goederen en diensten. Het beleid heeft immers de verantwoordelijkheid om de markteconomie te corrigeren en een positieve werking voor zowel klimaat als burgers te garanderen. Belangrijk is dat dit kadert binnen een climate tax shift waarbij ook de belastingen op arbeid omlaag gaan en een deel van de inkomsten geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, versnelde renovatie van het patrimonium, openbaar vervoer … Kortom, het sociale aspect meenemen. Er zijn reeds voorstellen voor België uitgewerkt, ze moeten enkel nog worden omgezet in beleid. Deze aanpak heeft trouwens al zijn impact bewezen in het buitenland.”

Waarom vindt u zelf dat dit project noodzakelijk is?

“De resultaten tonen aan dat als we verder doen zoals we nu bezig zijn dat we onze doelstellingen voor 2050 naar klimaatneutraliteit niet zullen halen. De Vlaamse overheid legt ook een klemtoon op de overheid om het goede voorbeeld te geven. Gemeenten en overheidsorganisaties hebben hier echter niet alle kennis in huis of het ontbreekt hen aan tijd en financiële middelen om hier werk van te maken. Ook lopen ze vaak verloren in het brede aanbod van projecten en subsidies.

Ons patrimonium toekomstbestendig maken is breder dan enkel energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

SURE2050 wil met praktische ondersteuning deze drempels wegnemen om samen die langetermijn vastgoedstrategie op te stellen en ook actie te ondernemen. Ons patrimonium toekomstbestendig maken is echter breder dan enkel energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Binnen SURE2050 vinden we het ook belangrijk dat het bredere plaatje wordt bekeken: ligging en mobiliteit afstemmen op functies die een gebouw heeft, multifunctioneel gebruik van gebouwen, klimaatadaptatie van het patrimonium, circulair renoveren, alternatieve financieringsmodellen. Binnen SURE2050 kunnen we zeker niet al deze problemen oplossen, maar ze zijn wel belangrijk in beslissingen die nu genomen worden.”

U heeft met het project al reeds een traject doorlopen. Welke positieve zaken heeft u onthouden van die eerste fase? Wat zijn de leerpunten? Hoe was de feedback van de deelnemers?

“Positief is de motivatie van de deelnemers en de wil om actie te ondernemen. Ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemers vormen een meerwaarde.  Als leerpunt nemen we mee dat de ondersteuning echt praktisch moet zijn, waarmee kunnen we direct aan de slag. Door tijdsgebrek en focus op operationele taken, komt het strategische werk vaak op de tweede plaats. Hierin is ook de samenwerking binnen een organisatie essentieel. Zowel ruimtelijk beleid als patrimonium en duurzaamheid alsook de uiteindelijke gebruikers van het patrimonium moeten hier mee hun schouders onderzetten. Dit loopt niet altijd even vlot.

Een andere grote drempel zijn de beperkte financiële middelen en het belang om alle maatschappelijke kosten en baten van investeringen mee te nemen bij beslissingen en niet enkel de financiële.”

Wat zijn de grote uitdagingen voor het project in de toekomst?

“De grootste uitdaging zal zijn om onderbouwde plannen op te stellen en deze ook te borgen binnen de organisatie, zodat ze ook effectief gedragen worden en leven binnen de organisatie. We plannen nu grotendeels op basis van de informatie die we nu kennen. In de komende jaren zullen ze zeker nog meer innovaties en inzichten volgen die ook hun impact zullen hebben. Het is belangrijk dat die opties openblijven, maar dat we nu reeds de basis leggen voor een toekomstbestendig patrimonium en dat nodige investeringen niet vooruit worden geschoven door te kortetermijndenken.”

Dank u voor dit gesprek!

Meer informatie over SURE2050 op hun website.